Darba grupas un padomes 17.06.2019


Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikvienam sabiedrības loceklim ir tiesības paust viedokli par normatīvo aktu projektiem un iesaistīties to sagatavošanā.

Tieslietu ministrijā ir izveidotas vairākas darba grupas un konsultatīvās padomes, kuru darbā piedalās arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Darba grupas tiek veidotas ar mērķi uzlabot tiesiskumu valstī un pilnveidot likumdošanu, izstrādājot jaunus normatīvos aktus vai grozījumus tajos.

Darba grupas, padomes, komitejas, komisijas nosaukums   TM kontaktpersona/s
Darba grupa būvju klasifikācijas noteikumu izstrādei Izstrādāt jaunus būvju klasifikācijas noteikumus, kas balstīti uz teritorijas klasifikāciju un vienlaikus nodrošina būvju klasifikācijas pielietošanu būvniecībā, ekonomikā un citās nozarēs Ingrīda Reizina (Nozaru politikas departaments)
Pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa Izvērtēt dažādu institūciju sniegtos priekšlikumus Krimināllikuma grozījumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Krimināllikuma un ar to saistītajos normatīvajos aktos Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)
Pastāvīgā darba grupa Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu pret Latvija izvērtēšanai Nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu pret Latvija izvērtēšanu Inta Salinieka (Valststiesību departaments)
Pastāvīgā darba grupa Civillikuma mantojuma tiesību daļas grozījumu izstrādei Pēc nepieciešamības izstrādāt normatīvo aktu projektus mantojuma tiesību regulējuma pilnveidošanai Jānis Bērziņš (Civiltiesību departaments)
Intelektuālā īpašuma tiesību ekspertu darba grupa Stiprināt esošo starpinstitucionālo sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību politikas jomā Luīze Mantiņa (Nozaru politikas departaments)
Darba grupa vārdu reģistra izveidei Izveidot vārda reģistru, kurā tiktu iekļauti personu vārdi, to veidi, nozīme, cilme, attīstība un cita sabiedrībai noderīga informācija Dzimtsarakstu departaments
Darba grupa pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā piekritības maiņas izvērtēšanai Izvērtēt iespējas pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un pieteikumus par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā nodot izskatīšanai zvērinātiem notāriem, identificēt nepieciešamos pasākumus šo pieteikumu piekritības maiņai Kristīne Miļevska (Tiesu sistēmas politikas departaments)
Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesas Latvijas samierinātāja un arbitru atlases komisija Elīna Stungrevica (Eiropas lietu departaments)
Uzraudzības komiteja OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas izteikto rekomendāciju izpildē Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25. augustā rīkojumam Nr. 482 “Par kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās” nodrošināt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas Latvijai izteikto rekomendāciju savlaicīgu izpildi Dina Spūle (Krimināltiesību departaments)
Darba grupa priekšlikumu sagatavošanai, lai veicinātu pieejamību aktuālajai informācijai par patiesā labuma guvējiem Iesniegt ziņojumu ar izvērtējumu par nepieciešamību veikt normatīvo aktu grozījumus, nosakot sodus par informācijas nesniegšanu Uzņēmumu reģistram par patieso labuma guvēju vai citus pasākumus un preventīvus pasākumus, ietverot tajā iespējamos risinājuma variantus Sekretariāta funkcijas pilda Uzņēmumu reģistrs
Kriminālsodu izpildes jomas pētniecības koordinēšanas darba grupa Veicināt pētniecisko aktivitāšu kriminālsodu izpildes jomā sistemātiskumu, nodrošināt pētniecisko aktivitāšu kriminālsodu izpildes jomā koordinēšanu un kriminālsodu izpildes prakses pilnveidošanu Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts probācijas dienestā Laura Šileikiste (Nozaru politikas departaments)
Darba grupa Preču zīmju direktīvas ieviešanai Nodrošināt Eiropas parlamenta un padomes direktīvas (ES) 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija), ieviešanu nacionālajos normatīvajos aktos Luīze Mantiņa (Nozaru politikas departaments)
Darba grupa maksātnespējas procesu saistīto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu pilnveidei Sekmēt ar maksātnespējas procesu saistīto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pilnveidi - izstrādāt, uzturēt un pilnveidot elektronisko maksātnespējas uzraudzības sistēmu Sekretariāta funkcijas pilda Maksātnespējas kontroles dienests
Disciplinārlietu komisija Izskatīt disciplinārlietu pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru un piemēro tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai un administratoram disciplinārsodu Karīna Paturska (Maksātnespējas kontroles dienests), Aleksejs Remesovs (Juridiskais departaments)
Latvijas pastāvīgā delegācija OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa Nodrošināt Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupā Dina Spūle (Krimināltiesību departaments)
Probācijas programmu licencēšanas komisija Licencēt probācijas programmas, kas dod tiesības tās īstenot Nozaru politikas departaments
Latviešu valodas ekspertu komisija Sekmēt Valsts valodas likumā noteikto mērķu sasniegšanu — latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Sekretariāta funkcijas pilda Valsts valodas centrs; Valststiesību departaments
Pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei Izvērtēt dažādu institūciju sniegtos priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Kriminālprocesa likumā un ar to saistītajos normatīvajos tiesību aktos Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)
Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupa Identificēt regulējuma maksātnespējas jomā nepilnības un apspriest to iespējamos risinājumus Liene Ozola (Nozaru politikas departaments)
Kooperatīvo sabiedrību likuma grozījumu izstrādes darba grupa Izstrādāt attiecīgus grozījumus Kooperatīvo sabiedrību likumā Aivars Latkovskis (Civiltiesību departaments)
Darba grupa jauna Kriminālsodu izpildes likuma izstādei Nodrošināt jauna Kriminālsodu izpildes likuma, kura saturs atbilstu esošajai kriminālsodu izpildes politikai un starptautiskajām cilvēktiesību prasībām kriminālsodu izpildes jomā, izstrādi Laura Šileikiste (Nozaru politikas departaments)
Latvijas pastāvīgā delegācija Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (Varšavas konvencija) dalībvalstu sanāksmē Nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju dalībvalstu sanāksmē Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)
Valsts probācijas dienesta Konsultatīvā padome Nodrošināt iesaistīto institūciju informēšanu par VPD darba aktualitātēm un nodrošināt diskusijas par nozīmīgiem darba jautājumiem Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments)
Pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei Nodrošināt ministrijas funkciju izpildi civilprocesuālo tiesību jomā, nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Civilprocesa likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, izvērtēt ministriju un institūciju iesniegtos priekšlikumus par grozījumiem Civilprocesa likumā, sekot citu ministriju un institūciju izstrādātajiem grozījumiem Civilprocesa likumā Linda Vaļte (Civiltiesību departaments)
Komisija  PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai Noteikt PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu un masu kapu vietas; apkopot informāciju par PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma veiktajām represijām un masveida deportācijām; aprēķināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nodarītos zaudējumus Sandra Segliņa (Stratēģijas departaments), Administratīvais departaments
Pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei Izstrādāt grozījumus Komerclikumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, tajā skaitā, grozījumus, kas nepieciešami Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanai, izvērtēt citu institūciju izstrādātos grozījumus Komerclikumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, izvērtēt Eiropas Savienības tiesību aktu projektus komerctiesību jomā, kā arī Latvijas nacionālās pozīcijas par minētajiem tiesību aktiem Baiba Lielkalne (Civiltiesību departaments)
Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa Eiropas Savienības Tiesas jautājumos Nodrošināt informācijas apriti par Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā izskatāmajām aktuālajām lietām Elīza Petrocka-Petrovska (LR pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā birojs), Viktorija Soņeca (LR pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā birojs)
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) pastāvīgā darba grupa Veicināt tiesību sistēmai atbilstošu un savstarpēji koordinētu grozījumu izdarīšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kā arī izstrādāt tiesisku, zinātniski pamatotu un efektīvu administratīvo pārkāpumu procesuālo regulējumu Liene Liukiša (Valststiesību departaments)
Rīcības komiteja valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā Izstrādāt valsts nozīmes pasākumu nodrošināšanas un drošības plāna projektu un izvērtēt baznīcas iesniegto ar valsts nozīmes pasākumiem saistītu svētvietas uzturēšanas izdevumu detalizētu aprēķinu Olga Zeile (Nozaru politikas departaments)
Darba grupa grozījumu izstrādei Civillikuma Ģimenes tiesību daļā, Civilprocesa likumā un citos tiesību aktos saistībā ar Civillikuma Ģimenes tiesību daļas modernizāciju un tiesas nolēmumu piespiedu izpildi, kas saistīti ar aizgādības un saskarsmes tiesību nodrošināšanu Izstrādāt grozījumus Civillikuma Ģimenes tiesību daļā, Civilprocesa likumā un citos tiesību aktos saistībā ar Civillikuma Ģimenes tiesību daļas modernizāciju un tiesas nolēmumu piespiedu izpildi, kas saistīti ar aizgādības un saskarsmes tiesību nodrošināšanu Sandris Rāgs (Civiltiesību departaments)
Reliģijas lietu konsultatīvā padome Veicināt un pilnveidot valsts un reliģisko organizāciju sadarbību Nozaru politikas departaments
Kriminālsodu izpildes politikas pastāvīgā darba grupa (jeb Pastāvīgā darba grupa Latvijas Sodu izpildes kodeksa grozījumu izstrādei) Nodrošināt diskusijas par lielākiem grozījumiem LSIK ar visām iesaistītajām pusēm Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments)
Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome Konsultēt tieslietu ministru maksātnespējas jomas attīstības jautājumos, kā arī veicināt politikas veidošanu un īstenošanu maksātnespējas jautājumos Sekretariāta funkcijas pilda Maksātnespējas kontroles dienests

 

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.