Karjera 12.03.2019


Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

(līdz 26.03.2019.)

 

VALSTS VALODAS CENTRA

VALODAS KONTROLES DEPARTAMENTA

VALODAS KONTROLES RĪGAS REĢIONA NODAĻAS

VADĪTĀJA ierēdņa amatu

(amats vakants uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē,
 • zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un interpretācijā,
 • labas prasmes normatīvo aktu sagatavošanā,
 • labas zināšanas par tiesvedības procesu,
 • ne mazāk kā gadu ilga darba pieredze valsts pārvaldē vai ar kontroli saistītā jomā,
 • vismaz divus gadus ilga pieredze vadītāja amatā,
 • darba pieredze uz klientu orientētā komunikācijā un saskarsmē,
 • darba pieredze informācijas analizēšanā un patstāvīgu lēmumu pieņemšanā,
 • teicamas prasmes strādāt komandā,
 • angļu un krievu valodas zināšanas,
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām,
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana, komandas vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Veicamie pienākumi:

 • administratīvi vadīt nodaļas darbu, nodrošināt darba kontroli un uzdevumu izpildi, to skaitā, nodrošināt mobilās lietotnes "Valodas draugs" ziņojumu izskatīšanu;
 • izstrādāt plānveida pārbaužu programmas, analizēt un kontrolēt to izpildi;
 • apkopot un izvērtēt informāciju par situāciju valsts valodas lietošanas jomā dažādās nozarēs, sniegt priekšlikumus valodas politikas attīstības jautājumos;
 • kompetences ietvaros sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem un piedalīties centra sabiedriskā tēla veidošanā.

Mēnešalga:

 • Amats klasificēts 26.3. amata saimes V līmenī, kas atbilst 12 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga 1. kategorijai 1253 euro; 2. kategorijai 1442 euro; 3. kategorijai no 1450 līdz 1647 euro

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036731, Valsts valodas centrā 67334630

______________________________________________________________________________________________

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

(līdz 18.03.2019.)

 

NOZARU POLITIKAS DEPARTAMENTA

POLITIKAS IZSTRĀDES UN RELIĢIJAS LIETU NODAĻAS

JURISTA ierēdņa amatu

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students/-e);
 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā;
 • zināšanas konstitucionālo, administratīvo un cilvēktiesību jomā, Eiropas Savienības tiesību, kā arī intelektuālā īpašuma vai maksātnespējas jomā;
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi un virzību;
 • angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office un interneta pārlūkprogrammas);
 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem un spēja saskaņot atšķirīgus viedokļus;
 • spēja strādāt komandā, kā arī veikt patstāvīgi izpildāmus uzdevumus;
 • analītiskā domāšana, iniciatīva, ētiskums un patstāvība.

Veicamie pienākumi:

 • izstrādāt tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektus;
 • piedalīties valsts politikas izstrādē un tās īstenošanas koordinēšanā;
 • sagatavot viedokli attiecībā  par ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un citu institūciju izstrādātiem projektiem nodaļas kompetences ietvaros;
 • sagatavot atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju un privātpersonu iesniegumiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • sadarbības ietvaros sniegt atbalstu un informāciju citām ministrijas struktūrvienībām, ministrijas padotībā esošajām iestādēm un citām valsts vai pašvaldību iestādēm par personas datu aizsardzības jautājumiem.

Mēnešalga:

 • Amats klasificēts 36 amata saimes III līmenī, kas atbilst 12 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai no 1202 euro līdz 1302 euro; 3. kategorijai no 1372 euro līdz 1500 euro

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Papildus pieteikumu vēstulē norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, atsauksmes sniedzēja/u (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju). Tālrunis uzziņām: 67036998, 67036731

_______________________________________________________________________________________

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu

(līdz 18.03.2019.)

 

VALSTIESĪBU DEPARTAMENTA

STARPTAUTISKO PUBLISKO TIESĪBU NODAĻAS

JURISTA Eiropas Savienības fondu jautājumos amatu (uz noteiktu laiku)

 

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students);
 • zināšanas starptautisko publisko tiesību jomā, kā arī Eiropas Savienības tiesību jomā;
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu.
 • angļu valodas zināšanas;
 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • analītiskā domāšana, iniciatīva un patstāvība.

 

Veicamie pienākumi:

 • Sagatavot atzinumu projektus un viedokļu projektus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu un nacionālo pozīciju, institūciju, nostāju Eiropas Savienības (struktūrfondu) jautājumos un pārvaldes lēmumu projektiem atbilstoši nodaļas kompetencei;
 • ministrijas noteiktajā kārtībā sagatavot atzinumu par ministrijas padotības iestāžu un ministrijas struktūrvienību izstrādātajiem tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu un nacionālo pozīciju, instrukciju, nostāju Eiropas Savienības jautājumos projektiem atbilstoši nodaļas kompetencei;
 • Padziļināti pētīt un analizēt spēkā esošo tiesisko regulējumu un dot savu ieguldījumu tiesiskā regulējuma pilnveidošanā;
 • Aizstāvēt Tieslietu ministrijas viedokli Saeimā, Ministru kabinetā un starptautiskajās organizācijās, sarunās ar nozares ekspertiem, universitāšu mācībspēkiem un sabiedrības pārstāvjiem.

 

 

Mēnešalga:

 • Amats klasificēts 36 amata saimes III līmenī, kas atbilst 12 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai no 1202 euro līdz 1302 euro; 3. kategorijai no 1372 euro līdz 1500 euro

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: 67036724, 67036731

________________________________________________________________________________________________

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.