Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 13.decembrim) 10.12.2019


1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta regulējums ietekmē tiesnešus, prokurorus, advokātus un citas personas, kurām būs nepieciešams piedalīties procesā Ekonomisko lietu tiesā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai paredzētajai valdības darba prioritātei – tiesiskuma stiprināšana un Deklarācijas sadaļas "Bezkompromisu tiesiskums un likuma vara" 182. punktam noteikts, ka pārskatāma īstenotās tiesu reformas efektivitāte, izvērtējot jaunas specializētas tiesas izveidošanu komercstrīdu, korupcijas, ekonomisko un finanšu noziegumu jomā.

Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 22. augusta rīkojuma Nr. 407 "Par konceptuālo ziņojumu "Par ekonomisko lietu tiesas izveidi"" 3.2. apakšpunktu, Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra lēmumu par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" atbalstīšanu (prot. Nr.51 31.§).

Tā kā mērķis veicināt investīciju un uzņēmējdarbības vides izaugsmi ilgtermiņā var tikt sasniegts tikai kompleksi, nodrošinot gan ātru un efektīvu komercstrīdu risināšanu civiltiesiskā kārtībā, gan nodrošinot, ka tie noziedzīgie nodarījumi, kas būtiski ietekmē investīciju vidi, tiek izskatīti tiesā ātri un profesionāli, notika izšķiršanās par tādas Ekonomisko lietu tiesas izveidi, kuru kompetencē būtu izskatīt noteiktas civillietas un noteiktas krimināllietas. Jaunas speciālas tiesas izveide rada visus nepieciešamos priekšnosacījumus komercstrīdu specializācijas tālākai attīstībai arī turpmāk un ātri un adekvāti kriminālsodi kalpo par lielisku prevenciju un palīdz izskaust attiecīgos noziegumus.

Noteiktu lietu kategoriju efektīvāku izskatīšanas procesu iespējams nodrošināt, koncentrējot lietas, zināšanas un resursus vienuviet. Specializētas tiesas izveidei, salīdzinot ar esošo sistēmu, ir lielāks attīstības potenciāls, un jaunas speciālas tiesas izveide rada visus nepieciešamos priekšnosacījumus specializācijas tālākai attīstībai arī turpmāk.

Vērtējot specializācijas tvērumu no krimināltiesiskā viedokļa, Likumprojekts paredz, ka Ekonomisko lietu tiesas kompetence aptver šādu lietu izskatīšanu:

1)         noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, tostarp, terorisma un proliferācijas finansēšana;

2)         izvairīšanās no nodokļu nomaksas;

3)         koruptīvie noziedzīgi nodarījumi, kā arī noziedzīgie nodarījumi saistībā ar neatļauta labuma pieņemšanu, neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumus un prettiesiska labuma došanu, pieprasīšanu vai pieņemšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona vai amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli vai valsts un pašvaldības iestādes darbinieks, kurš nav valsts amatpersona, vai ja kukulis vai prettiesisks labums pieņemts pēc tā izspiešanas vai pieprasīšanas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots, ka Likumprojekti stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

7.

Dokumenti

 

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 13. decembrim pl.10.00 atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktores  K.Miļevskas e-pastu: Kristine.Milevska@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K.Miļevska e-pasts: Kristine.Milevska@tm.gov.lv, tel.67036813.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.