Zemesgrāmatas 21.06.2013


 

Zemesgrāmatas ir publiskās grāmatas, kas nodibinātas tiesību koroborācijai uz nekustamu īpašumu. Zemesgrāmatu institūta radīšana un attīstība ir vērsta uz kreditora interešu aizsardzību, lai, nostiprinot zemesgrāmatā ķīlas tiesības, šim ierakstam būtu tāda pati drošība kā ņemot rokas ķīlā kustamu mantu. Zemesgrāmatu sistēma kalpo par balstu, lai gūtu saistību reālu nodrošinājumu. Katru nekustamu īpašumu kā patstāvīga zemes vienību ieraksta atsevišķā zemesgrāmatu nodalījumā, un līdz ar to tā kļūst par hipotekāra vienību un kā tāda atbild pilnā sastāvā par visām šajā nodalījumā ierakstītajām lietu tiesībām.

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu visu septiņu zemesgrāmatu nodaļu datu bāzes ir apvienotas valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, kas ir uzskatāma par centrālo datu bāzi, no kuras tiek izplatīta informācija par visiem zemesgrāmatā ierakstītajiem īpašumiem valstī. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata ir vienīgā datorizētā zemesgrāmata, kas satur juridiski atzītu informāciju. Tajā ilgstoši bez satura grozīšanas tiek glabātas zemesgrāmatas, nostiprinājumu žurnāli un alfabētiskie rādītāji, nodrošinot šo datu attēlošanu datorā un datorizdrukās.

Katrs var ieskatīties valsts vienotajā datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos un pieprasīt no tās izrakstu vai norakstu, izmantojot tiešo pieslēgumu. Informāciju var pieprasīt, konkrēti norādot nodalījuma numuru vai īpašuma kadastra numuru, vai īpašuma nosaukumu, vai īpašuma sastāvā esoša objekta adresi. Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 130. pantu tiesību nostiprinājumu apliecina tiesneša lēmums, kas ievadīts datorizētajā zemesgrāmatā. Ieskatīšanās valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā seku ziņā pielīdzināta attiecīgu ziņu iegūšanai no zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas vai zemesgrāmatu apliecības.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.