Notāri 21.06.2013


Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 106.3 pantu, kā arī Notariāta likuma 2. un 3. pantu zvērināti notāri ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras pastāv pie apgabaltiesām un pilda viņiem likumā noteiktos pienākumus. Amata darbībā zvērināti notāri pielīdzināti valsts amatpersonām.

Zvērinātam notāram piekrīt:

 1. taisīt notariālos aktus;
 2. taisīt apliecinājumus;
 3. pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus;
 4. pieņemt glabājumā saistības priekšmetu;
 5. vest mantojuma lietas;
 6. sastādīt mantas dalīšanas projektus likumā paredzētajos gadījumos;
 7. vest laulības šķiršanas lietas;
 8. veikt citas likumos paredzētās darbības.

Zvērinātam notāram ir atļauts:

 1. gādāt par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās, kā arī tiesību, tiesību nodrošinājumu vai ziņu ierakstīšanu nekustamā īpašuma valsts kadastrā un Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;
 2. gādāt no valsts, pašvaldības un privātām iestādēm, kā arī no amatpersonām un privātām personām atļaujas, apliecības un citus dokumentus, kas vajadzīgi notariāli taisāmo un apliecināmo aktu noslēgšanai vai nostiprināšanai;
 3. sastādīt aktu, līgumu un citu ar zvērināta notāra darbību saistītu dokumentu projektus, kā arī izgatavot norakstus un tulkojumus;
 4. sniegt citu juridisko palīdzību.

Izpildot 1. un 2. punktā minētās darbības, zvērināts notārs darbojas uz likuma pamata, neiesniedzot pilnvaru.

Atbilstoši Notariāta likuma 67. pantam zvērināts notārs aprēķina un iekasē valsts nodevas par notariālo darbību izpildi, kā arī norēķinās par iekasētajām summām saskaņā ar attiecīgiem likumiem, aktā vai apliecinājumā, izdarot atzīmi par nodevu samaksu vai atsvabinājumu no tām. Apmēru un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par notariālo darbību izpildi, kā arī atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas nosaka Ministru kabinets.

Ar 2013. gada 1. jūliju stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos (Civillikuma 2317.1 –2317.7 pants, Notariāta likuma 87.4 pants, Ārstniecības likuma 53.2 pants), ieviešot nākotnes pilnvarojuma līgumu. Nākotnes pilnvarojuma līgums tiek taisīts pie zvērināta notāra notariālā akta formā, pilnvarotājam un pilnvarniekam personīgi klātesot. Pilnvarotājs izlemj, kura persona kādus uzdevumus būs tiesīga veikt, ja viņš pats to nespēs. Pēc pilnvarojuma līguma apliecināšanas zvērināts notārs to reģistrē Nākotnes pilnvarojumu reģistrā.

Turklāt ar 2013. gada 1. jūlija grozījumiem Notariāta likumā un Civillikumā stājies spēkā arī jauns bezmantinieka mantas normatīvais regulējums (Civillikuma 416. un 417. pants, Notariāta likuma 306. pants).

Papildus norādāms, ka ar 2013. gada 1. novembri stājās spēkā grozījumi normatīvajos aktos (Notariāta likuma 107.1 – 107.11 pants (D1 sadaļa), Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas 5. punkts un 540. panta 16. punkts)), pamatojoties uz kuriem zvērinātu notāru kompetencē nodotas tiesības lemt par atsevišķu saistību, kas ietvertas notariālā akta formā, piespiedu izpildi.

Un ar 2014. gada 01. jūliju stāsies spēkā grozījumi Notariāta likumā, ar kuriem zvērinātu notāru kompetencē tiks nodots jautājums par aizgādnības nodibināšanu mantojuma lietās.

Zvērinātu notāru saraksts pieejams: https://www.latvijasnotars.lv/notaries_map

Aktuāli tiesību akti:

Notariāta likums

Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 737 „Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību”

Ministru kabineta 2005. gada 29. marta noteikumi Nr. 215 „Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām”

Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 485 „Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība”

Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 488 „Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību”

Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumi Nr. 1069 „Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi”

Ministru kabineta 2011. gada 4. janvāra noteikumi Nr. 7 „Noteikumi par laulības šķiršanas apliecības paraugu

Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumi Nr. 1448 „Noteikumi par publisko testamentu reģistru”

Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumi Nr. 1449 „Noteikumi par ziņu izsniegšanas maksu no mantojumu reģistra un publisko testamentu reģistra”

Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 439 „Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome sniedz pārskatu par zvērinātu notāru veiktajām darbībām”

Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr. 1248 „Noteikumi par mantojuma apliecību paraugiem”

Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumi Nr. 1138 „Noteikumi par notariālā izpildu akta paraugu”

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.