Juridiskā palīdzība 02.07.2013


­Informācija atrodama arī portālā Latvija.lv­

Juridiskās palīdzības administrācija atrodas Rīgā, Pils laukumā 4.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums Saeimā pieņemts 2005.gada 17.martā un stājies spēkā 2005.gada 1.jūnijā. Likuma mērķis ir veicināt fiziskās personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, nodrošinot valsts garantētu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai.

Likuma pieņemšana nozīmē, ka tiek iedarbināts jauns valsts mehānisms ikviena indivīda tiesībām uz taisnīgu tiesas aizsardzību, kā rezultātā ar valsts atbalstu tiesas pieejamība tiks nodrošināta arī maznodrošinātām un trūcīgām personām.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību strīdu risināšanai Latvijas Republikā persona var saņemt noteikta veida civillietās un administratīvajās lietās pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros; lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros un bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim. Turklāt atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 17.pantam persona, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības uz aizstāvību vai pārstāvību krimināllietā, var pieprasīt juridisko palīdzību līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim. Valsts nodrošinātu advokātu par personas pārstāvi vai aizstāvi kriminālprocesā uzaicina Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Likuma mērķa īstenošanai 2006. gada 1. janvārī darbu uzsāk Juridiskās palīdzības administrācija, kas izskata iedzīvotāju iesniegumus un pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, slēdz juridiskās palīdzības līgumus ar praktizējošiem juristiem, kuri saskaņā ar likumu var būt par juridiskās palīdzības sniedzējiem.

Juridiskās palīdzības sniedzēju saraksts

Pieņemšanas laiki:

Pirmdien

13:00 – 18:00

Otrdien

9:00 – 14:00

Trešdien

9:00 – 14:00

Ceturtdien

9:00 – 14:00

Piektdien

8:00 – 12:00

Pirmssvētku dienās

9:00 – 13:00

Pirmssvētku piektdienās

8:00 – 12:00

Iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam var nosūtīt pa pastu Juridiskās palīdzības administrācijai Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050. Tālrunis uzziņām – 80001801.
Saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu valsts apmaksāto juridisko palīdzību var saņemt maznodrošinātas vai trūcīgas personas un personas, kuras pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ), vai atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (tiesības pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību personām ir tikai tad, ja tās ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu, kā arī, ja tās pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ), vai atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā).

Juridiskās palīdzības saņemšanai nepieciešams aizpildīt juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu, pievienojot tajā minētās ziņas apliecinošo dokumentu kopijas. Juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu un informāciju par veidlapas aizpildīšanu var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijā un pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā ir personas dzīvesvieta. Pieprasījuma veidlapa un informācija par tās aizpildīšanu tiek sniegta bez maksas.

Noslēgt juridiskās palīdzības līgumu ar Juridiskās palīdzības administrāciju un sniegt juridisko palīdzību var: personas, kuras saskaņā ar Advokatūras likuma 4.pantu var būt par advokātiem Latvijas Republikā; zvērināti notāri; zvērināti tiesu izpildītāji; valsts atzītas augstskolas un ar rīcībspējīgu fizisko personu, kā arī ar biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu, kura atbilst visām Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktām prasībām. Lai pieteiktos valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja statusa iegūšanai, tām ir jānoslēdz juridiskās palīdzības līgums ar Juridiskās palīdzības administrāciju. Attiecīgi minētajām personām ir jāaizpilda iesniegums par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu. Iesniegums tiks izskatīts un juridiskās palīdzības līguma nosacījumi saskaņoti viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Aktuāli tiesību akti:

Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumi Nr.805 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu”

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.