Tieslietu ministrijas kompetencē esošo ES tiesību aktu projektu virzība 25.01.2019


Tieslietu ministrijas kompetencē esošo ES tiesību aktu projektu virzība 2018.gadā

 

 1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK

Bulgārijas prezidentūra pabeidza trialogu ar Eiropas Parlamentu

 1. priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra regulu (ES, Euratom) Nr.1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu

Bulgārijas prezidentūra panāca vispārējo pieeju par priekšlikumu

 1. priekšlikums regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu

Bulgārijas prezidentūra uzsāka un pabeidza trialogu ar Eiropas Parlamentu

 1. priekšlikums direktīvai par naudas atmazgāšanas apkarošanu

Bulgārijas prezidentūra uzsāka un pabeidza trialogu ar Eiropas Parlamentu

 1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES.

Austrijas prezidentūras laikā tika panākta vispārējā pieeja par visu priekšlikuma tekstu, savukārt novembrī un decembrī norisinājās trialogs ar Eiropas Parlamentu.

 1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI

Austrijas prezidentūra uzsāka un pabeidza trialogu ar Eiropas Parlamentu.

 1. Priekšlikums Regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās

Austrijas prezidentūra panāca vispārējās pieejas apstiprināšanu Tieslietu un iekšlietu ministru padomē 2018.gada 6.decembrī.

 1. Grozījumi Padomes regulā (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (Briseles IIbis regula)

Austrijas prezidentūra panāca vispārējās pieejas apstiprināšanu Tieslietu un iekšlietu ministru padomē 2018.gada 6.decembrī.

 1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”)

Austrijas prezidentūra skatīja priekšlikumu pirmajā lasījumā pantu pa pantam.

 1. Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas grozītu Padomes regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

2018.gadā priekšlikuma skatīšana pirmajā lasījumā netika uzsākta.

 1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas grozītu Direktīvu 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībā

           Austrijas prezidentūra panāca vispārējās pieejas apstiprināšanu.

 1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas grozītu Direktīvu 2017/1132 attiecībā uz kapitālsabiedrību pārrobežu pārveidošanu, apvienošanu un sadalīšanu

          Austrijas prezidentūra turpināja skatīt priekšlikumu pirmajā lasījumā pantu pa pantam.

 1. 2018.gada 10.oktobrī liela daļa dalībvalstu, tostarp Latvija parakstīja modernizēto Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi
 2. priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes  regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014

           Austrijas prezidentūras laikā dalībvalstis ir vienojušās par kompromisa tekstu.

 1. Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ar ko plānots pārstādāt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr.1179/2011

          Austrijas prezidentūras laikā tika pabeigts trialogs ar Eiropas Parlamentu

 1. Priekšlikums regulas projektam, ar ko groza Regulu Nr.469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu (PAS) zālēm

        Austrijas prezidentūra turpināja skatīt priekšlikumu pirmajā lasījumā, pantu pa pantam.

 1. Austrijas PRES laikā tika pabeigts darbs pie E-tiesiskuma stratēģijas un Rīcības plāna 2019. - 2023. gadam izstrādes un šie politikas plānošanas dokumenti tika pieņemti decembra Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē.
 2. regulas priekšlikums, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”

       Austrijas prezidentūra panāca vispārējās pieejas apstiprināšanu.

 1. regulas priekšlikums, ar kuru tiek izveidota Tieslietu programma finansējuma daudzgadu budžeta (2021.-2027.) sadalei (MFF)

    Austrijas prezidentūra panāca vispārējās pieejas apstiprināšanu.

 1. Eiropas e -tiesiskuma stratēģija un Rīcības plāns 2019.–2023. gadam

    Austrijas prezidentūra ir panākusi vispārējās pieejas apstiprināšanu par abiem priekšlikumiem.

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.