Pieņemti grozījumi Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā 19.10.2005


Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk – Tiesa) ir pieņēmusi grozījumus Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā (publicēti Oficiālā Vēstnesī, L203/19, 4.8.2005). Tā kā pēdējā laikā bija tendence pieaugt tiesvedības ilgumam prejudiciālā nolēmuma lietās, grozījumu mērķis cita starpā bija saīsināt un vienkāršot prejudiciālā procesa norisi.

Tā kā dalībvalstīm saskaņā ar Tiesas Statūtiem ir tiesības sniegt rakstveida apsvērumus par jebkuru Tiesā iesniegtu prejudiciālā nolēmuma lūgumu, tām tiek paziņots par visiem šiem lūgumiem, izsniedzot pilnu lūguma tekstu oriģinālvalodā un tā tulkojumu attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā. Lai iespēju robežās samazinātu procesa norisei nepieciešamo laiku, turpmāk, ja tas nepieciešams nolēmuma lūguma apjoma dēļ, Tiesa lūguma pilnu tulkojumu var aizstāt ar tulkotu kopsavilkumu.

Savukārt, ja Tiesai nodotais valsts tiesas jautājums prejudiciāla nolēmuma sniegšanai ir identisks jautājumam, par kuru Tiesa jau ir sniegusi nolēmumu, vai ja atbilde uz šādu jautājumu skaidri izriet no judikatūras, Tiesa pēc ģenerāladvokāta uzklausīšanas turpmāk var izdot motivētu rīkojumu, kurā ir norāde uz iepriekšējo spriedumu vai attiecīgo judikatūru. Iepriekš arī šajos gadījumos Tiesai bija pienākums pirms motivētā rīkojuma izdošanas informēt tiesu, kura iesniegusi prejudiciālā nolēmuma lūgumu, kā arī uzklausīt puses.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.