ES Padomes lēmums par grozījumiem Protokolā par Eiropas Kopienu Tiesas Statūtiem 19.10.2005


2005.gada 3.oktobrī tika pieņemts ES Padomes lēmums Nr.2005/696/EK, Euratom, ar ko groza Protokolu par Tiesas Statūtiem, lai paredzētu nosacījumus un ierobežojumus attiecībā uz to, kā Tiesa pārskata Pirmās instances tiesas(turpmāk – PIT) lēmumus (publicēts Oficiālajā Vēstnesī, L266/60, 11.10.2005). Grozījumu mērķis bija pielāgot Protokolu par Tiesas Statūtiem (turpmāk – Statūti) ar Nicas līgumu izdarītajiem grozījumiem Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 225.pantā. Tajā paredzētas Eiropas Kopienu Tiesas (turpmāk – Tiesa) tiesības izņēmuma kārtā, ja ir nopietni apdraudēta Kopienas tiesību vienotība un konsekvence, pārskatīt PIT kā apelācijas instancē pieņemtos nolēmumus par tiesu palātu (pašlaik kā šāda tiesu palāta ir izveidota Civildienesta tiesa) pieņemtiem nolēmumiem, kā arī PIT nolēmumus prejudiciālās lietās (šobrīd tos vēl PIT nesniedz).

Jau iepriekš pieņemtie Statūtu grozījumi nosaka, ka pārskatīšanu var ierosināt vienīgi Tiesas pirmais ģenerāladvokāts un šis ierosinājums jāsniedz Tiesai viena mēneša laikā pēc attiecīgā PIT nolēmuma pieņemšanas. Nākamā mēneša laikā Tiesai ir jāpieņem lēmums par pārskatīšanas nepieciešamību. Jaunie Statūtu papildinājumi paredz, ka minētos jautājumus Tiesa izskata atbilstoši ārkārtas procedūrai, pamatojoties uz dokumentāciju, ko tai nodevusi PIT.

Bez tam, saskaņā ar jaunajiem grozījumiem PIT nolēmums par kādu tiesas palātas pieņemtu lēmumu stājas spēkā līdz ar tā pasludināšanu, un pārskatīšanas pieteikums neaptur PIT nolēmuma spēkā esamību. Ja pārskatīšanas rezultātā Tiesa konstatē, ka PIT nolēmums apdraud Kopienas tiesību vienotību vai konsekvenci, tad tā lietu nodod atkārtotai izskatīšanai PIT, kam ir saistoši Tiesas konstatētie tiesību jautājumi. Paredzēts arī, ka Tiesa, nododot lietu atkārtotai izskatīšanai, var norādīt tās pārskatītā nolēmuma sekas, kuras attiecībā uz tiesvedībā iesaistītām pusēm jāuzskata par galīgām.

Savukārt PIT nolēmums prejudiciālā lietā stājas spēkā tikai tad, kad notecējis viena mēneša termiņš pārskatīšanas ierosināšanai. Ja pārskatīšana ir ierosināta, tas stāsies spēkā tad, ja Tiesa atteikusies nolēmumu pārskatīt vai viena mēneša laikā no ierosinājuma saņemšanas nav pieņēmusi lēmumu par pārskatīšanu, vai arī pēc pārskatīšanas procedūras pabeigšanas, ja vien Tiesa nelemj citādi. Ja Tiesa konstatē, ka PIT lēmums apdraud Kopienas tiesību vienotību vai konsekvenci, Tiesas sniegtā atbilde uz jautājumiem, uz kuriem attiecas pārskatīšana, aizstāj Pirmās instances tiesas atbildi.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.