Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par trešo valstu pilsoņu ieceļošanai Šengenas zonā nepieciešamajiem dokumentiem 03.06.2015


Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) 2014. gada 4. septembrī pasludināja spriedumu lietā C-575/12 Air Baltic Corporation. Šajā lietā Latvijas Republikas administratīvā apgabaltiesa uzdeva trīs jautājumus, lai noskaidrotu, pirmkārt, vai atbilstoši Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību aktiem trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas obligāts priekšnosacījums ir derīgas vīzas esamība derīgā ceļošanas dokumentā, otrkārt, vai ceļošanas dokumenta, kurā ielīmēta vīzas uzlīme, anulēšana padara nederīgu arī personai izsniegto vīzu un, treškārt, vai ES tiesību aktiem ir atbilstīgas valsts tiesību normas, kas trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanai kā obligātu priekšnosacījumu noteic – derīgas vīzas esamību derīgā ceļošanas dokumentā.

Lieta saistīta ar tiesvedību starp AS „Air Baltic Corporation” un Valsts robežsardzi.  2010. gada 8. oktobrī AS „Air Baltic Corporation” ar reisu Maskava – Rīga uz Latvijas Republiku atveda Indijas pilsoni, kas lidostas „Rīga” robežkontroles punktā uzrādīja derīgu Indijas pilsoņa pasi bez vīzas, kā arī anulētu Indijas pilsoņa pasi ar derīgu Šengenas valstu (Itālijas) „C” kategorijas daudzreizējo vīzu. Indijas pilsoņa anulētajā pasē ir izdarīts ieraksts: „Pase anulēta. Derīgās vīzas pasē nav anulētas”. Indijas pilsonim tika izdots ieceļošanas aizliegums pie robežas, jo nav derīgas vīzas. Valsts robežsardze uzskatot, ka AS „Air Baltic Corporation” kā pārvadātāja ir pārkāpusi Latvijas Republikas tiesību aktus, proti, ir veikusi personas pārvadāšanu uz Latvijas Republiku bez valsts robežas šķērsošanai nepieciešamiem ceļošanas dokumentiem, uzlika AS „Air Baltic Corporation” administratīvo sodu.

Atbildot uz Administratīvās apgabaltiesas uzdotajiem jautājumiem, EST norādīja, ka saskaņā ar ES tiesībām trešās valsts iestādes izdarīta ceļošanas dokumenta anulēšana automātiski nepadara nederīgu šajā dokumentā ielīmēto vienoto vīzu, ka trešo valstu valstspiederīgo ieceļošana dalībvalstu teritorijā nav pakārtota nosacījumam, ka robežpārbaudes brīdī uzrādītajai derīgajai vīzai noteikti jābūt ielīmētai derīgā ceļošanas dokumentā un ka valsts tiesiskais regulējums, kurā trešo valstu valstspiederīgo ieceļošana attiecīgās dalībvalsts teritorijā ir pakārtota šādam nosacījumam, ir pretrunā ES tiesībām.

Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties www.curia.europa.eu  (lieta Nr. C-575/12).

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.