Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā C-648/17 BTA Baltic Insurance Company 22.11.2018


 

 

2018. gada 15. novembrī Eiropas Savienība Tiesa (turpmāk – Tiesa) pasludināja spriedumu lietā C-648/17 BTA Baltic Insurance Company. Šajā lietā Latvijas Republikas Augstākā tiesa iesniedza prejudiciālā nolēmuma lūgumu, ņemot vērā pamatlietā radušos strīdu starp AS “BTA Baltic Insurance Company”, agrāk “Balcia Insurance” SE (turpmāk tekstā – “BTA”), un AS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” (turpmāk tekstā – “BAN”) par apdrošināšanas atlīdzības, ko BTA izmaksāja vienam no saviem klientiem, atmaksu.

Par pamatlietu

Strīds radās tādēļ, ka 2008. gada 24. oktobrī stāvvietā pie lielveikala novietota transportlīdzekļa (turpmāk – “pirmais transportlīdzeklis”) pasažieris, atverot tā aizmugurējās labās puses durvis, sabojāja blakus stāvošā transportlīdzekļa (turpmāk– “otrais transportlīdzeklis”) kreisās puses aizmugures daļas spārnu. BTA bija noslēgusi brīvprātīgās apdrošināšanas līgumu ar otrā transportlīdzekļa īpašnieku. Civiltiesiskā atbildība, kas izriet no pirmā transportlīdzekļa lietošanas, savukārt bija apdrošināta BAN. BTA savam klientam, otrā transportlīdzekļa īpašniekam, atbilstoši ar viņu noslēgtajam apdrošināšanas līgumam izmaksāja summu 47,42 latu (LVL) (aptuveni 67,47 EUR) apmērā, kas atbilst izdevumiem, kuri radušies, lai novērstu šim transportlīdzeklim radītos zaudējumus, atskaitot pašrisku. Pēc tam šī sabiedrība lūdza BAN tai atlīdzināt radušos izdevumus. BAN atteicās atlīdzināt šos izdevumus, norādot, ka negadījums, kas noticis, diviem transportlīdzekļiem stāvot, neesot atzīstams par “apdrošināšanas gadījumu”.

Tiesas secinājumi

Tiesa, sniedzot vērtējumu minētiem apstākļiem, norādīja, ka transportlīdzekļa durvju atvēršana ir tā izmantošana, kas atbilst tā kā transportlīdzekļa funkcijai, ciktāl tā ļauj ar šo transportlīdzekli pārvadāto vai pārvadājamo personu iekāpšanu tajā un izkāpšanu no tā vai preču iekraušanu tajā un izkraušanu no tā. Šo secinājumu neietekmē, ka pamatlietā aplūkotie transportlīdzekļi negadījuma brīdī bija novietoti stāvēšanai un ka tie atradās stāvvietā.

Savukārt attiecībā uz to, vai pamatlietā aplūkotais negadījums izriet nevis no pirmā transportlīdzekļa vadītāja rīcības, bet gan no tā pasažiera rīcības,  Tiesa norādīja, ka Pirmās[1] direktīvas 3. panta 1. punktā vispārīgi ir noteikts, ka apdrošināšanai jāattiecas uz civiltiesisko atbildību par to transportlīdzekļu lietošanu, kas parasti atrodas katras dalībvalsts teritorijā. Tādējādi ne šī tiesību norma, ne citas tiesību normas, kas attiecas uz obligāto apdrošināšanu, neparedz, ka obligātā apdrošināšana attiektos tikai uz kādas noteiktas personu kategorijas (piemēram, transportlīdzekļa vadītāja) civiltiesisko atbildību.

Vienlaikus Tiesa vērsa uzmanību, ka Eiropas Savienības tiesiskais regulējums transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jomā nepieļauj, ka apdrošinātāja pienākums atlīdzināt zaudējumus tādā ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, kurā ir iesaistīts apdrošināts transportlīdzeklis, būtu izslēgts, ja šo negadījumu izraisījusi persona, kas nav tā, kura ir paredzēta apdrošināšanas polisē.

Līdz ar to tas, ka pamatlietā aplūkotais negadījums izriet nevis no pirmā transportlīdzekļa vadītāja rīcības, bet gan no tā pasažiera rīcības, pats par sevi vien neizslēdz, ka šī transportlīdzekļa izmantošana šajā brīdī varētu atbilst tā transportlīdzekļa funkcijai un līdz ar to ietilpt jēdzienā “transportlīdzekļu lietošana” Pirmās direktīvas 3. panta 1. punkta izpratnē.

Tādējādi, ņemot vērā minēto, Tiesa norādīja, ka Pirmās direktīvas 3. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka šajā tiesību normā paredzētajā jēdzienā “transportlīdzekļu lietošana” ietilpst situācija, kad stāvvietā novietota transportlīdzekļa pasažieris, atverot šī transportlīdzekļa durvis, ir saskrāpējis un bojājis tam blakus stāvošo transportlīdzekli.

 


[1] Padomes 1972. gada 24. aprīļa direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un attiecībā uz kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.