Jaunumi EST


Eiropas Kopienu Tiesa atbalsta Latviju strīdā par muitas procedūrām

05.03.2009 2009. gada 12. februārī Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk - EKT) pieņēma pirmo spriedumu (lieta C-93/08) Latvijas tiesas uzdotā prejudiciālā jautumā par Eiropas Savienības tiesību interpretāciju. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 234. pants paredz dalībvalstu tiesām tiesības uzdot EKT jautājumu par tādu Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju, kuru piemērošana tai neliekas skaidra.

Ģenerāladvokāta secinājumi privātaptieku lietā

04.03.2009 2008. gada 16. decembrī Eiropas Kopienu Tiesā (turpmāk – Tiesa) tika pasludināti ģenerāladvokāta Īva Bota (Yves Bot) secinājumi* lietā C-531/06 Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku.

Pirmās instances tiesa apmierina Itālijas, Spānijas un Latvijas prasību atcelt Komisijas lēmumu par valodu lietošanu ES Oficiālajā Vēstnesī

02.12.2008 2008. gada 20. novembrī Pirmās instances tiesa (turpmāk – PIT, tiesa) pasludināja spriedumu lietā T-185/05 Itālijas Republika pret Eiropas Kopienu Komisiju. Savus apsvērumus šajā lietā, atbalstot Itālijas Republiku, izteica arī Latvijas Republika un Spānijas Karaliste.

Eiropas Kopienu Tiesā spriež par privātaptieku nākotni

05.09.2008 2008. gada 3. septembrī Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk – EKT) izskatīja lietu par Eiropas Savienības dalībvalstīs pastāvošo tiesisko regulējumu, kas nosaka ierobežojumus uzņēmējdarbībai privātaptieku jomā.

Pirmo reizi tiek pieņemts EKT spriedums paātrinātā procesā

15.07.2008 2008. gada 11. jūlijā, pirmo reizi, kopš šī paša gada martā tika ieviests paātrinātās procedūras tiesvedības institūts, Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk - Tiesa) pieņēma savu pirmo spriedumu saskaņā ar šo procedūru lietā C-195/08 Rinau. Lietas mutvārdu izskatīšanā jūnija beigās, līdz ar sešām citām dalībvalstīm piedalījās arī Latvijas Republika, paužot savu viedokli par Lietuvas Republikas tiesas uzdotajiem jautājumiem.

Latvija sniedz viedokli par valodu lietošanu ES Oficiālajā Vēstnesī

15.07.2008 2008. gada 3. jūlijā Latvijas pārstāvji piedalījās tiesas sēdē Eiropas Kopienu Tiesā (turpmāk – EKT), kur tika izskatīta lieta C-185/05 Itālijas Republika pret Eiropas Kopienu Komisiju. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Itālijas, Spānijas un Eiropas Kopienu Komisijas (turpmāk – EK).

Latvijas tiesu kompetence lūgt prejudiciālus nolēmumus jautājumā par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

14.05.2008 Vispārīgais pamats prejudiciālo nolēmumu procesam ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (turpmāk – EK līgums) 234.pants, kas nosaka, ka dalībvalsts tiesa, ja tā uzskata, ka ir vajadzīgs Eiropas Kopienu Tiesas (turpmāk – Tiesa) lēmums par kādu Eiropas Savienības tiesību interpretācijas jautājumu, lai šī tiesa varētu sniegt spriedumu, var lūgt Tiesu sniegt nolēmumu par šo jautājumu.

Latvija varētu vērsties Eiropas Kopienu Tiesā ar prasību Eiropas Savienības iestādēm atlīdzināt zaudējumus, kas ir radušies šo iestāžu pienākumu neizpildes rezultātā

07.05.2008 Ministru kabinets šodien izskatīja informatīvo ziņojumu par Eiropas Kopienu Tiesas (turpmāk – EKT) spriedumu lietā C-161/06 Skoma-Lux. Ziņojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.

Eiropas Kopienu Tiesa atbalsta Zviedrijas un Latvijas argumentus, ka vīns un alus nav savstarpēji aizstājami

18.04.2008 2008. gada 8. aprīlī Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk – Tiesa) pasludināja spriedumu lietā C-167/05 Eiropas Komisija pret Zviedriju, kurā savus apsvērumus iestājoties lietā izteica arī Latvijas Republika.

Sagatavots Eiropas Kopienu Tiesas ikgadējais ziņojums

04.04.2008 Eiropas Kopienu Tiesa ir sagatavojusi Gada ziņojumu par 2007. gadu. Tajā ir pieejami gan pārskati par Eiropas Kopienu Tiesas, Pirmās instances tiesas un Civildienesta tiesas darbu un būtiskāko judikatūru 2007. gadā, gan statistikas dati par saņemtajām lietām un to izskatīšanas ilgumu.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.