Eirop­as Savienības Tiesā reģistrētās lietas 23.07.2013


EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ IZSKATĪŠANAI IESNIEGTĀS LIETAS

Kopš 2004.gada 1.maija, t.i., ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES), informācija par Eiropas Savienības Tiesā  (sastāv no trijām tiesām: Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk- Tiesa), Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas) reģistrētajām prasībām paziņojumu formā tiek publicēta latviešu valodā ES Oficiālā Vēstneša C sērijas izdevumā. ES Oficiālā Vēstneša publikācijas ir pieejamas arī Interneta lapā http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS SPRIEDUMI

Paziņojumi par spriedumiem

ES Oficiālajā Vēstnesī tiek publicēti arī paziņojumi par Eiropas Savienības Tiesas pasludinātajiem spriedumiem.

Pilni spriedumu teksti, kopsavilkumi un cita informācija

Eiropas Savienības Tiesas pilnu spriedumu tekstu oficiālās versijas tiek publicētas Judikatūras krājumā, kurš tiek izdots visu ES dalībvalstu oficiālajās valodās. Taču sākot ar 2004.gadu apkopojumā netiek ietverti visi Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, bet gan tikai Eiropas Savienības Tiesas atlasīta ES tiesību interpretācijai nozīmīgākā judikatūra. Šo Judikatūras krājumu veido Vispārējais krājums, kurā ir ietverta Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūra, un Judikatūras krājums - Civildienesta lietas, kurā ir ietverta Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas judikatūra civildienesta jomā. Nolēmumu versija PDF formātā ir pieejama arī EUR‑Lex vietnē. Turklāt sākot no 2012. gada 1. janvāra (Vispārējais krājums) un no 2010. gada 1. janvāra (Judikatūras krājums - Civildienesta lietas) Krājuma publicēšana notiek tikai digitālā formā EUR‑Lex vietnē (oficiālā publikācija, kas ir pieejama bez maksas).

Spriedumu neoficiālas publikācijas pēc sprieduma pasludināšanas ir pieejamas Eiropas Savienības Tiesas interneta vietnē- http://curia.europa.eu/ visu attiecīgā tiesvedības procesa valodu versijās. Turpat ir pieejami arī spriedumu un lēmumu kopsavilkumi, kā arī paziņojumi presei par būtiskiem spriedumiem.

Nozīmīgāko Eiropas Savienības Tiesas spriedumu anotācijas

Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departaments regulāri sagatavo nozīmīgo jauno Eiropas Savienības Tiesas spriedumu anotācijas. Tām ir informatīvs raksturs un to mērķis ir palīdzēt gūt pārskatu par ES tiesību aktualitātēm.

2015. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas

C-67/14 Alimanovic

Dalībvalsts tiesības atteikt noteiktu pabalstu piešķiršanu citu dalībvalstu pilsoņiem

C-153/14 K un A

Integrācijas pasākumi

C-160/14 Ferreira da Silva e Brito u.c.

EST skaidro Acte clair doktrīnu

 

C-222/14 Maïstrellis

Valsts ierēdņa – vīrieša - tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu

C-257/14 van der Lans

Avio pasažieru tiesības uz kompensāciju lidojuma kavēšanās gadījumā lidaparāta tehnisko problēmu dēļ

C-260/13 Aykul

Vadītāja apliecību savstarpējā atzīšana

 

C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras

Vai ceļā pavadītais laiks ietilpst darba laika uzskaitījumā?

C-362/14 Schrems

Facebook lietotāju datu pārsūtīšanas no ES uz ASV likumība

 

C-537/13 Šiba

Advokāta standarta līgums ar klientu ir līgums ar patērētāju

2014. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas

Apvienotās lietas C-293/12 un C-594/12 Digital Rights Ireland un Seitlinger u.c.

EST pasludina direktīvu par spēkā neesošu

C-291/13 Papasavvas

Informācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskā atbildība

 

C-575/12 Air Baltic Corporation

Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas nosacījumi

 

C-452/13 Germanwings

 

Par jēdziena „faktiskais ielidošanas laiks” interpretāciju

C-118/13 Bollacke

Darbinieka nāve neizslēdz tā tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu

C-322/13 Grauel Rüffer

Par tiesībām tiesā lietot citu valodu, kas nav valsts oficiālā valoda

C‑7/13 Skandia America

Par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

C‑616/11 T-Mobile Austria

Par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū

C-212/13 Ryneš

Tiesības savā privātajā teritorijā uzstādīt videonovērošanu

C-449/13 CA Consumer Finance SA

Pienākums pārbaudīt aizņēmēja kredītspēju

C-291/12

Schwarz

Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību

C-20/12

Giersch u.c.

Finansiāls atbalsts augstākās izglītības iegūšanai

C-575/11

Nasiopoulos

Diplomu un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšana

C-388/11

Crédit Lyonnais

Pievienotās vērtības nodoklis

C-681/11

Schenker & Co. AG un citi

Aizliegtas vienošanās

T-79/12

Cisco un Messagenet pret Komisiju

Uzņēmumu koncentrācija

C-355/12

Nintendo and Others pret PC Box Srl and Others

Tehnoloģiskie aizsardzības pasākumi videospēļu konsolēs

C-466/12

Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB

Vai hipersaišu publicēšana interneta vietnē uzskatāma par darba izziņošanu

2013. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas

C-23/12

Zakaria

Pārsūdzības tiesības administratīvajā procesā

C-454/11

Pusts

Atbalsta maksājumu atmaksāšana

C-527/11

Ablessio

Par atteikumu piešķirt PVN identifikācijas numuru

C-370/12

Pringle

Stabilizācijas mehānisms dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro

C-415/11

Aziz

Piedziņas vēršanas uz hipotēkas objektu procedūra

C-283/11

Sky Österreich

Audiovizuālo mēdiju pakalpojumu sniedzēju darījumdarbības ierobežošana

C-607/11

ITV Broadcasting u.c.

Komerctelevīzijas raidorganizācijas var aizliegt raidījumu apraidi internetā, ko veic trešās personas

C-275/11

GfBk

Konsultāciju pakalpojumi, kas sniegti kapitāla ieguldījumu sabiedrībai, var tikt atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa

C-260/11

Edwards

Iespēja vērsties tiesā saistībā ar vides jautājumiem, un tiesvedības, kas “nav pārmērīgi dārga”, jēdziena tvērums un interpretācija

C-40/11

Iida

Trešās valsts valstspiederīgā tiesības uzturēties tāda pilsoņa izcelsmes dalībvalstī, kurš uzturas citā dalībvalstī - Eiropas Savienības pilsonība – Pamattiesības

C-83/11

Rahman u.c.

Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā

C-300/10

Marques Almeida

Tiesības ierobežot izmaksāt obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kompensāciju ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu pasažieriem, ja nav vainojams neviens no ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītājiem

C-190/11

Mühlleitner

Par patērētāja tiesībām celt prasību tiesā atbilstoši savam domicilam, ja tiesību aizskārums radies citas dalībvalsts komersanta rīcības rezultātā, kurš komercdarbību vērsis uz patērētāja domicila valsti.

2012.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas
2011.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas ­
2010.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas ­
2009.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas ­
2008. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas­
2007. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas­­
2006. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas
­2005. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas­­
2004. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas­
2003. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas ­

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.