2005. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas 23.07.2013


2005. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas

Lietas T-69/00, T-151/00, T-301/00, T-320/00, T-383/00 un T-135/01
FIAMM u.c. pret ES Padomi un EKK
Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība docFIAMM u.c.
C-466/03
Marks & Spencer plc pret
David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes)
Uzņēmējdarbības brīvība un uzņēmumu grupas peļņa docC446-03 Marks_Spencer
C-458/03
Parking Brixen GmbH
Pret Gemeinde Brixen,
Stadtwerke Brixen AG
Publisko pakalpojumu direktīva neattiecas uz koncesijām, tomēr publiskajai institūcijai ir jāievēro EK līguma nosacījumi, kā arī nediskriminācijas, vienlīdzības un atklātības principi docC458-05 Paring Brixen
T-306/01
Ahmed Ali Yusuf, Al Barakaat International Foundation pret ES Padomi, EKK T-315/01
Kadi pret ES Padomi un EKK
Vai starptautiskā terorisma apkarošanas pasākumi ir tiesiski? docT306-01_T315-01 Yusf un Kadi
C-176/03
EKK pret ES Padomi
Eiropas Kopienas kompetences robežas docC176-03 Komisija pret Padomi
C-304/02
EKK pret Franciju
Soda nauda un kavējuma nauda par Eiropas Kopienu tiesas sprieduma nepildīšanu docC304-02 Komisija pret Franciju
C-105/03
Krimināllieta pret Mariju Pupino
Dalībvalstu pienākums piemērot nacionālās tiesību normas atbilstoši pamatlēmumu mērķim
docPupino
C-265/03
Igors Simutenkovs (Igor Simutenkov) pret Izglītības un kultūras ministriju (Ministerio de Educacin y Cultura) un Spānijas Karalisko futbola federāciju (Real Federacin Espanola de Fu'tbol)
Vienlīdzīga attieksme attiecībā uz darba nosacījumiem pret trešo valstu pilsoņiem
docSimutenkovs
C-209/03
Denijs Bidārs (Dany Bidar) pret Londonas Īlingas Padomi, Izglītības un arodapmācības ministru (Secretary of State for Education and Skills)
Subsidēts aizdevums uzturēšanās izdevumu segšanai citas dalībvalsts studentam
docBidar
C-377/02
Leons Van Perijs NV (Léon Van Parys NV) pret Beļģijas Intervences un Kompensācijas biroju (Belgisch Interventie- en Restitutiebureau)
Eiropas Savienības un Pasaules Tirdzniecības organizācijas tiesību normu kolīzija
docVan Parys
C-141/02P
Eiropas Kopienu Komisija pret T-Mobile Austria
Tiesības apstrīdēt Eiropas Komisijas atteikumu indivīdam uzsākt EK līguma iespējamā pārkāpuma novēršanas procedūru pret dalībvalsti
docMax Mobil
C-302/02
Nils Laurins Efings (Nils Laurin Effing) pret Austrijas Republiku
Tiesības saņemt ģimenes pabalstu doc Effing
C-257/01
Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Savienības Padomi
Eiropas Savienības institūciju un dalībvalstu izpildu pilnvaru sadalījums vīzu politikas jomā
docKomisija pret Padomi
C-117/03
Societa` Italiana Dragaggi SpA e.a. pret Ministero delle Infrastrutture e dei Transporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Guilia
Valsts aizsardzības pasākumi Kopienā nozīmīgām teritorijām doc SI_Dragaggi
C-26/03
Stadt Halle RPL Recyclingpark Lochau GmbH pret Arbeitsgemeinschaft Thermishe Restabfall – und Energiereverwertungsanlage TREA Leuna
Izskatīšanas procedūras piemērošana, piešķirot uzņēmumam valsts pakalpojumu līgumu doc Stadt_Halle
T-193/02
Laurent Piau pret Eiropas Kopienu Komisiju
Starptautiskās futbola federācijas tiesības reglamentēt spēlētāju aģentu profesiju doc Piau
T-141/01
Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis pret Eiropas Kopienu Komisiju
Atbalsta saņēmēja pienākumi projekta izpildē doc Entron

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.