Attālināta dalība dalībnieku sapulcēs (jauns regulējums Komerclikumā) 31.03.2020


2020.gada 22.martā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, kas paredz vairākas iespējas, kā dalībnieki un akcionāri (turpmāk – dalībnieki) var piedalīties un balsot dalībnieku sapulcēs, neierodoties uz sapulci klātienē:

  1. dalībnieka tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces; 
  2. dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus; 
  3. dalībnieku e-sapulces. 

Visos šajos gadījumos dalībnieks ir pielīdzināts klātesošam dalībniekam un ierakstāms dalībnieku sarakstā, kas tiek sagatavots pirms sapulces atklāšanas (dalībnieku reģistrācija), un dalībnieka nodotās balsis ir ieskaitāmas balsojumos tieši tāpat, kā fiziski klātesošo dalībnieku balsis.

 

1. Dalībnieka tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces

Grozījumi paredz tiesības ikvienam dalībniekam savu balsojumu nodot pirms dalībnieku sapulces. Minētās tiesības nav sasaistītas ar dalībniekam piederošo balsu skaitu vai citiem kritērijiem, bet gan ir nodrošināmas ikkatram no sabiedrības dalībniekiem. Šīs tiesības nav arī jāparedz sabiedrības statūtos, un dalībniekiem nav jālūdz iespēja realizēt minētās tiesības.

Sabiedrībai paziņojumā par sapulces sasaukšanu ir jānorāda informācija par dalībnieka tiesībām balsot pirms dalībnieku sapulces, tajā skaitā, norādot kārtību, kādā šīs tiesības realizēt (piemēram, norādot pasta vai e-pasta adresi, uz kuru balsojums ir nosūtāms, un sabiedrībā pastāvošās dalībnieku identifikācijas prasības u.tml.).

Dalībnieku sapulces darba kārtība ir jādara zināma dalībniekiem līdz ar paziņojuma par dalībnieku sapulces sasaukšanu nosūtīšanu. Tomēr dalībniekiem ir tiesības iesniegt arī papildus darba kārtības jautājumus, un attiecīgi darba kārtība var mainīties. Papildinātā darba kārtība ir jāpaziņo dalībniekiem. Ņemot vērā minēto, dalībniekam būtu ieteicams savu balsojumu nodot ne ātrāk kā dienā, kad ir saņemta galīgā sapulces darba kārtība.

Nododot balsojumu, dalībniekam ir jānodrošina, ka sabiedrība viņu spēs identificēt (piemēram, balsojumu var parakstīt notariāli vai ar drošu elektronisko parakstu; ja sabiedrībā ir noteikta vai praksē ieviesta cita kārtība, kā sabiedrība attālināti spēj identificēt savus dalībniekus, tad dalībniekam jāievēro šī kārtība).

Dalībniekam arī jānodrošina, ka viņa balsojums sabiedrībā tiks saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces. Lai dalībnieks varētu būt drošs, ka sabiedrība viņa balsojumu ir saņēmusi, dalībnieks var lūgt sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Šādu lūgumu var izteikt vienlaicīgi ar balsojuma nosūtīšanu vai izteikt vēlāk (piemēram, ja dalībnieks balsojumu ir nosūtījis pa pastu, tuvojoties sanāksmes dienai, dalībnieks ar sabiedrību var sazināties ar e-pasta starpniecību un lūgt apstiprināt balsojuma saņemšanu; gadījumā, ja balsojums tomēr nav saņemts, dalībniekam ir iespēja piedalīties sanāksmē personīgi, ar pārstāvja starpniecību vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus).

Ja dalībnieks ir balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai piedalīties sapulcē attālināti (izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) un attiecīgi arī piedalīties balsošanā sapulcē. Šajā gadījumā dalībnieka iepriekš nodotais balsojums ir anulējams, un vērā ņemams sapulces laikā nodotais balsojums.

 

2. Dalībnieku e-sapulces un dalībnieku tiesības piedalīties un balsot elektroniski

Grozījumi paredz, ka dalībnieku sapulces daļēji vai pilnībā var tikt noturētas attālināti jeb izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Grozījumi nošķir pilnīgi elektroniskas dalībnieku sapulces (dalībnieku e-sapulces) no klātienē notiekošām sapulcēm, kurās dalībnieki savas tiesības var realizēt arī elektroniski.

Dalībnieku e-sapulces, kas izslēdz dalībnieka tiesības ierasties uz sapulci klātienē un pēc būtības paredz dalībnieka pienākumu piedalīties un balsot sapulcē elektroniski, sabiedrība var organizēt tikai tad, ja šāda kārtība ir ietverta sabiedrības statūtos. Turklāt šādu statūtu grozījumu nevar pieņemt ar kvalificēto balsu vairākumu, bet tā pieņemšanai ir nepieciešama visu dalībnieku piekrišana. Šāda norma paredzēta, lai aizsargātu mazākuma dalībniekus, neļaujot dalībnieku vairākumam noteikt tādu dalībnieku sapulces norises kārtību, kas potenciāli liedz kādam no dalībniekiem piedalīties dalībnieku sapulcē un realizēt savas tiesības. Savukārt, lai veiktu statūtu grozījumus, ar kuriem no statūtiem tiek izslēgtas prasības par dalībnieku e-sapulcēm, ir pietiekami ar kvalificētu balsu vairākumu, jo šāds statūtu grozījums paredz mazākus ierobežojumus dalībai dalībnieku sapulcē.

 

Paredzot statūtos dalībnieku e-sapulces, ir iespējams noteikt, ka atsevišķi jautājumi (piemēram, būtiskākās izmaiņas sabiedrībā – tādas kā pamatkapitāla palielināšana, statūtu grozījumi, likvidācija, reorganizācija u.c.) var tikt pieņemti tikai klātienes sapulcēs (tajā skaitā, ar tiesībām piedalīties attālināti). Ņemot vērā, ka dalībniekiem var būt vēlme un nepieciešamība atsevišķu jautājumu izlemšanai nodrošināt pilnvērtīgu diskusiju, tās noturēšana var būt efektīvāka, dalībniekiem tiekoties klātienē. Līdz ar to grozījumi neliedz dalībniekiem pašiem izlemt un vienoties par efektīvāko veidu, kā noturēt dalībnieku sapulces, un ļauj izvēlēties un savstarpēji kombinēt dažādus attālinātās dalības veidus.

Dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, nozīmē, ka dalībnieku sapulce tiek organizēta klātienes formātā, taču dalībniekam ir izvēles iespēja tai pieslēgties attālināti. Proti, ir noteikta dalībnieku sapulces norises vieta, kur dalībnieki var ierasties un realizēt visas dalībnieku tiesības, kas saistītas ar dalībnieku sapulci. Vienlaikus dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja pieslēgties dalībnieku sapulcei attālināti jeb izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Attiecīgi šajā gadījumā daļa no dalībniekiem sapulci var apmeklēt klātienē, bet daļa – attālināti, taču tā ir dalībnieka brīva izvēle, kādā veidā – klātienē vai attālināti –, dalībnieks piedalās un balso dalībnieku sapulcē.                  

Dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, var tikt realizētas trīs gadījumos: (1) valdei pēc savas iniciatīvas piedāvājot dalībniekiem šādu iespēju dalībai dalībnieku sapucē, (2) noteiktam dalībnieku skaitam ierosinot valdei nodrošināt šādu opciju (t.i., organizēt konkrētu dalībnieku sapulci ar attālinātas dalības un balsošanas iespējām); (3) dalībniekiem vienojoties un sabiedrības statūtos paredzot, ka dalībnieku sapulcēs ir iespējams piedalīties un balsot arī attālināti (t.i., ka jebkurā dalībnieku sapulcē ir nodrošināma attālinātas dalības un balsošanas iespēja). Savukārt, dalībnieku e-sapulces var organizēt tikai tajā gadījumā, ja tas ir paredzēts sabiedrības statūtos – valde pēc savas iniciatīvas vai dalībnieku lūguma nav tiesīga dalībnieku sapulci organizēt tikai elektroniskā formātā.

Informācija par dalībnieka tiesībām piedalīties un balsot, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (tajā skaitā, par dalībnieka tiesību realizāciju e-sapulcē), ir ietverama paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu, norādot kārtību un termiņu, kā šīs tiesības realizēt.

Dalībnieku e-sapulces un dalībnieku tiesības piedalīties un balsot elektroniski neierobežo dalībnieka tiesības balsot pirms sapulces – tās ir nodrošināmas neatkarīgi no citiem veidiem, kas tiek piedāvāti dalībnieku attālinātai dalībai sapulcē.

Dalībnieku e-sapulces un dalībnieka tiesības piedalīties un balsot elektroniski nedrīkst ierobežot citas dalībnieka tiesības, kas saistītas ar dalībnieku sapulcēm, piemēram, dalībniekam ir tiesības izteikties, uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijās, dalībniekam ir tiesības likumā noteiktajos termiņos pirms sapulces iesniegt papildinājumus sapulces darba kārtībai un lēmumu projektus, dalībniekam ir tiesības apstrīdēt dalībnieku sapulces lēmumus u.c. Ņemot vērā minēto, dalībnieku attālināta dalība dalībnieku sapulcē ir organizējama, nodrošinot visas dalībnieka tiesības.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.