Veidos Intelektuālā īpašuma padomi 11.10.2005


Ministru kabinets šodien nolēma, ka 2006.gada 1.janvārī darbu uzsāks Intelektuālā īpašuma padome, sekretariāts un intelektuālā īpašuma ekspertu grupa.

Lai jaunās institūcijas varētu uzsākt darbu, Tieslietu ministrijai līdz 2005.gada 1.decembrim jāsagatavo un jāiesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Intelektuālā īpašuma padomes nolikuma projekts, rīkojuma projekts par Intelektuālā īpašuma padomes izveidošanu un  rīkojuma projekts par intelektuālā īpašuma ekspertu grupas izveidošanu.
    
Kā teikts Tieslietu ministrijas (turpmāk tekstā – TM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par intelektuālā īpašuma jautājumu koordināciju, Latvijā pašlaik intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā nepastāv vienots, koordinēts mehānisms un aizsardzības procesā ir iesaistītas vairākas institūcijas, taču, ņemot vērā intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmīgumu, kopīgs un koordinēts darbs ir ļoti svarīgs.

Tāpat patlaban trūkst institūcijas, kas izstrādātu rekomendācijas, ieteikumus un rīcības plānu vienotas intelektuālā īpašuma stratēģijas un politikas veidošanai Latvijā, koordinētu iesaistīto institūciju darbību un intelektuālā īpašuma politikas īstenošanu. Vienlaikus nepieciešams regulāri sekot situācijai un attīstības tendencēm pasaulē intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, veicot informācijas apkopošanu.

TM uzskata, ka koordinējoša mehānisma funkcijas intelektuālā jomā jāuzdod veikt vienai institūcijai – Intelektuālā īpašuma padomei, kuru vadītu Ministru prezidents. Padome sanāktu ne retāk kā divas reizes gadā, tās pieņemtajiem lēmumiem būtu ieteikuma raksturs. Padomē būtu tieslietu, kultūras, zemkopības, ekonomikas, izglītības un zinātnes, iekšlietu, ārlietu un finanšu ministri, ģenerālprokurors un Augstākās tiesas pārstāvis, kā arī īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās.

Padomes darbu nodrošinās sekretariāts, kurš darbosies TM padotības iestādes - Patentu valdes – struktūrā. Sekretariāta plānotais sākotnējais sastāvs – viens darbinieks.

Paralēli padomei un  sekretariātam tiks izveidota pastāvīga ekspertu grupa, kas izstrādās un apspriedīs intelektuālā īpašuma tiesību jomas jautājumus pirms to izskatīšanas padomē.

Plānots, ka ekspertu grupa tiksies ne retāk kā trīs reizes gadā, lai regulāri diskutētu par problēmām, apspriestu priekšlikumus un aktualitātes intelektuālā īpašuma tiesību jomā, sniegtu profesionāli pamatotus priekšlikumus. Tās pieņemtie lēmumi varēs būt par pamatu vai ierosmi padomes apspriedēm un lēmumiem. Ekspertu grupā darbosies valsts institūciju pārstāvji, kā arī tiks iesaistīti pārstāvji no attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām. Šādi padome varēs nodrošināt komunikāciju ar nevalstisko sektoru.
 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.