Izstrādāts jauns Patentu likums 20.10.2005


Šodien valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts jaunais Patentu likuma projekts.
Galvenās materiāltiesiskās normas likumprojektā veidotas saskaņā ar Eiropas Patentu konvencijas un 1998.gada 6.jūlija direktīvas 98/44/EEK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā prasībām.

Jauns likums nepieciešams, jo pašlaik spēkā esošais likums neatbilst visām starptautiskajām prasībām. Vienlaikus ar starptautisko prasību iestrādi jānovērš atsevišķas spēkā esošā likuma normu neprecizitātes, kas atklājušās praksē un jāpapildina ar jaunām normām, kuras varētu uzlabot praksi. Izmaiņu apjoms un nozīmība nepieļauj tikai izdarīt grozījumus, tāpēc sagatavots jauns likums.

Kā galvenie izgudrojumu aizsardzības kritēriji likumprojektā noteikti novitāte, izgudrojuma līmenis un rūpnieciskā izmantošana.

Pārstrādājot Patentu likumu un tuvinot Latvijas noteikumus Eiropas Patentu konvencijas attiecīgiem noteikumiem, šis likumprojekts var veicināt komercdarbības, arī ražošanas aktivitāti, starpvalstu tirdzniecību un investīcijas Latvijā.

Kā norāda likumprojekta autori, pilnveidojot izgudrojumu aizsardzības normas, likumprojekts palīdzēs sakārtot biznesa vidi. Patentu tiesību iegūšanas procedūra atsevišķos gadījumos kļūs īsāka nekā līdz šim, un ar patentiem saistīto darbību regulējums tiks organizatoriski sakārtots. Tajā pašā laikā pieteikumu iesniegšanas noteikumi no līdzšinējiem daudz neatšķirsies, neizraisot pieteicējiem sarežģījumus. Jauno normu ieviešana neprasīs paaugstināt līdzšinējās rūpnieciskā īpašuma aizsardzības valsts nodevas likmes, bet tikai tās nedaudz pārstrukturēt. Ievērojot, ka patentu tiesību īstenošanas mehānisms mainās nebūtiski, kā arī to, ka strīdi šajā jomā ir reti, nav paredzamas īpašas izmaiņas tiesu darbā.

Likumprojektā divi svarīgi termini latviešu valodā ir aizstāti ar citiem. Izgudrojuma līmeņa definīcijā vārds „speciālists” aizstāts ar vārdu „lietpratējs”, kas vairāk atbilst citās valodās lietotajam un arī precīzāk raksturo šīs hipotētiskās personas izpratni. Otrs mainītais termins ir vārds „formula”, kas vecajā Patentu likumā bija pārņemts no bijušās PSRS, kas to ieviesa, lai būtu atšķirība no pārejās valstīs lietotā termina. Bez tam šis termins bieži vien traucē, jo tekstā tiek lietotas arī ķīmiskās un matemātiskās formulas. Tāpēc tas ir aizstāts ar vārdu „pretenzijas”.

Tā kā Latvija ir NATO dalībvalsts, likumprojektā paredzēts, ka slepenos izgudrojumus reģistrē Aizsardzības ministrija.

Jaunais Patentu likums jāizskata Ministru kabinetam un jāpieņem Saeimai.

Likumprojekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Bērnu un ģimenes lietu, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes, Veselības, Vides un Zemkopības ministrijai, īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās, Nacionālajai trīspusējai sadarbības padomei un Valsts kancelejai.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.