Maksātnespējas procesa administratoru lokam pievienojušies deviņi jauni pretendenti 30.06.2020


 

Maksātnespējas procesa administratora eksāmenu nokārtoja un ar Maksātnespējas kontroles dienesta (turpmāk – MKD) direktora 2020. gada 29. jūnija rīkojumu amatā iecelti deviņi maksātnespējas procesa administratori.

Maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmens, norisinājās 2020. gada 11., 15. un 16. jūnijā. Tam pieteicās un Maksātnespējas kontroles dienesta direktora atļauju kārtot administratora eksāmenu saņēma 17 administratora pretendenti, no kuriem viens neieradās un eksāmenu nekārtoja, bet kopskaitā deviņi eksāmenu nokārtoja.

Ar MKD direktora 29.06.2020. rīkojumu administratora amatā iecelti:

1. Aiga Andersone

2. Mārcis Beķers

3. Irēna Jurisone

4. Kalvis Krūmiņš

5. Jānis Motte

6. Ilze Šķiliņa

7. Edmunds Stankevičs

8. Elga Uzare

9. Raivis Znotiņš

Eksāmena norise un prasības.

Administratora eksāmens noritēja 3 daļās: Administratora eksāmena pirmajā daļā notika teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests. Uz administratora eksāmena pirmo daļu ieradās un to kārtoja 16 administratora pretendenti, viens neieradās un to nekārtoja. No 16 administratora pretendentiem to nokārtoja 12, četri nenokārtoja.

Sekmīgi nokārtota administratora eksāmena pirmā daļa ir priekšnoteikums, lai administratora pretendentam ļautu kārtot administratora eksāmena otro un trešo daļu.

Administratora eksāmena otrā daļa  praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā. No 12 administratora pretendentiem, to nokārtoja 11, nenokārtoja viens.

Administratora eksāmena trešā daļa – mutiskā pārbaude un administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude, sastāv no strukturētas intervijas, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas u.c. prasmes. No 12 administratora pretendentiem, to nokārtoja deviņi, nenokārtoja trīs.

Viens administratora pretendents nenokārtoja, gan administratora eksāmena otro, gan – trešo daļu.

Prasības administratora amata kandidātiem.

Par administratoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura sasniegusi 25 gadu vecumu, saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi jurista kvalifikāciju vai saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par augstākās akadēmiskās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi zinātnisko grādu, kurai pēc minētās izglītības un kvalifikācijas iegūšanas ir vismaz triju gadu darba pieredze jurista vai tam pielīdzināmā amatā, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī, ir nokārtojusi administratora eksāmenu un kurai ir nevainojama reputācija.

Eksaminācijas komisija

Administratora pretendenta eksāmenu organizē MKD ne retāk kā reizi divos gados. Administratoru pēc administratora eksāmena nokārtošanas ar rīkojumu amatā ieceļ MKD direktors. Pretendenta zināšanas un prasmes pārbauda neatkarīga eksaminācijas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Tieslietu ministrijas, MKD, augstskolu akadēmiskā personāla un biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija". Eksaminācijas komisijā iekļauj arī Tieslietu padomes noteiktu rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi un Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes deleģētu nevalstiskās organizācijas pārstāvi.

Iepriekšējais administratora eksāmens noritēja 2018. gada aprīlī, amatā iecelti astoņi administratori.

 

Informāciju sagatavoja

Maksātnespējas kontroles dienesta

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Inese Cepleniece

inese.cepleniece@mkd.gov.lv

T. 67099158

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.